Guziki

Struktura własnościowa, majątek

AKTYWA TRWAŁE 782 846,43
I. Rzeczowe aktywa trwałe 782 846,43
1. Środki trwałe  
Grunty  
Budynki, lokale 782 846,43
Urządzenia techniczne i maszyny  
Środki transportu  
AKTYWA OBROTOWE 98 123,44
II. Należności krótkoterminowe 46 136,78
1.1 Należność z tytułu dostaw i usług 390,00
1.4 Pozostała należność 45 746,78
III. Środki pieniężne 51.986,6
SUMA AKTYWÓW 880 969,87

Stan na 31.12.2009 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 523