Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów.

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły.

Obowiązek nauki

Dyrektor prowadzi ewidencję spełniania przez młodzież obowiązku nauki. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  • skreślenie ucznia z listy uczniów
  • decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych oraz nauczania drugiego języka obcego
  • indywidualny program lub tok nauki

Ocenianie, egzaminowanie, i promowanie uczniów

Ocenianie, egzaminowanie, i promowanie uczniów odbywa się w oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowana i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097 oraz z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141 poz. 1150); zmiany z 20 sierpnia 2010 r. Dz. U. Nr 156, poz.1046, zmiany z 2011 r. Nr 35 poz.178, Nr 179 poz. 1063, zmiany Dz. U. z 2012 r. poz. 262, zmiany Dz. U. z 2013 r. poz.520)

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-06-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 207