Guziki

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat Szkoły przyjmuje

podania,wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 -16.00.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.


SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ

Obowiązek szkolny

 • zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/
 • ewidencja uczniów
 • arkusze ocen i dzienniki

Sprawy administracyjne

 • zezwolenia i zwolnienia /indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły,
 • wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie duplikatów,

Postępowanie w sprawach nieletnich

 • wnioski do Sądu Rodzinnego,
 • skierowania do Poradni,

Sprawy kadrowe

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

Sprawozdawczość

 • raporty,
 • sprawozdania,

Archiwum

 • akta osobowe pracowników,
 • arkusze ocen
 • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
 • protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
 • protokoły Rady Rodziców,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 364